12

2021-06-23

12. Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Wujin Sun, Edikan Archibong, Anna R. Kahkoska, Xudong Zhang, Yue Lu, Frances S. Ligler, John B. Buse, Zhen Gu*, “Synthetic β-cells for Fusion-Mediated Dynamic Insulin Secretion”, Nature Chemical Biology, 14(86), 2018. Link also see: JAMA's highlight