13

2021-06-23

13. Quanyin Hu, Wujin Sun, Jinqiang Wang, Huitong Ruan, Xudong Zhang, Yanqi Ye, Song Shen, Chao Wang, Weiyue Lu, Ke Cheng, Gianpietro Dotti, Joshua F. Zeidner, Jun Wang, and Zhen Gu*, “Conjugation of Haematopoietic Stem Cells and Platelets Decorated with Anti-PD-1 Antibodies Augments Anti-leukaemia Efficacy”, Nature Biomedical Engineering, 2(831), 2018. Link (View PDF) also see: Nat. Biomed. Eng's highlight (View PDF)