17

2021-06-23

17. Di Wen, Jinqiang Wang, George Van Den Driessche, Qian Chen, Yuqi Zhang, Guojun Chen, Hongjun Li, Jennifer Soto, Ming Liu, Masao Ohashi, Zejun Wang, Peter Abdou, Quanyin Hu, Gianpietro Dotti, Song Li, Denis Fourches, and Zhen Gu*, “Adipocytes as Anticancer Drug Delivery Depot”, Matter, 5(1203), 2019. (Cover) Link