16

2021-06-23

16. Jinqiang Wang, Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Anna R.Kahkoska, Zejun Wang, Jun Fang, Julian P. Whitelegge, Song Li, John B. Buse, and Zhen Gu*, “Glucose Transporter Inhibitor-Conjugated Insulin Mitigates Hypoglycemia”, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS), 22(10744), 2019. Link