14

2021-06-23

14. Qian Chen, Chao Wang, Xudong Zhang, Guojun Chen, Quanyin Hu, Hongjun Li, Jinqiang Wang, Di Wen, Yuqi Zhang, Yifei Lu, Guang Yang, Chen Jiang, Jun Wang, Gianpietro Dotti and Zhen Gu*, “In situ sprayed bioresponsive immunotherapeutic gel for post-surgical cancer treatment”, Nature Nanotechnology, 14(89), 2019. Link (View PDF) Also see: Nat. Nano's highlights