22

2021-07-12

22. Tianyuan Ci+, Hongjun Li+, Guojun Chen, Zejun Wang, Jinqiang Wang, Peter Abdou, Yiming Tu, Gianpietro Dotti, and Zhen Gu*, “Cryo-shocked cancer cells for targeted drug delivery and vaccination", Science Advances , 6(eabc3013), 2020 Link.