2

2021-06-23

2. Yue Lu, Quanyin Hu, Yiliang Lin, Dennis B. Pacardo, Chao Wang, Wujin Sun, Frances S. Ligler, Michael D. Dickey, Zhen Gu*, “Transformable Liquid-Metal Nanomedicine”, Nature Communications, 6(10066), 2015. Link