11

2021-06-23

11. Chao Wang+, Jinqiang Wang+, Xudong Zhang, Shuangjiang Yu, Di Wen, Quanyin Hu, Yanqi Ye, Hunter Bomba, Xiuli Hu, Zhuang Liu, Gianpietro Dotti, Zhen Gu*,  “In Situ Formed Reactive Oxygen Species-Responsive Scaffold with Gemcitabine and Checkpoint Inhibitor for Combination Therapy”, Science Translational Medicine10(eaan3682), 2018. Link also see: Nat. Rev. Cancer's highlight