18

2021-06-23

18. Quan Zhou+, Shiqun Shao+, Jinqiang Wang, Changhuo Xu, Jiajia Xiang, Ying Piao, Zhuxian Zhou, Qingsong Yu, Jianbin Tang, Xiangrui Liu, Zhihua Gan, Ran Mo, Zhen Gu*, and Youqing Shen*, “Enzyme-Activatable Polymer-Drug Conjugate Augments Tumour Penetration and Treatment Efficacy”, Nature Nanotechnology, 14(799), 2019. Link