19

2021-06-23

19. Guojun Chen+, Zhitong Chen+, Di Wen, Zejun Wang, Hongjun Li, Yi Zeng, Gianpietro Dotti, Richard Wirz*, and Zhen Gu*, “Transdermal cold atmospheric plasma-mediated immune checkpoint blockade therapy”, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS)7(3687), 2020Link