20

2021-06-23

20. Jicheng Yu, Jinqiang Wang, Yuqi Zhang, Guojun Chen, Weiwei Mao, Yanqi Ye, Anna R. Kahkoska, John B. Buse, Robert Langer, and Zhen Gu*, “Glucose-responsive insulin patch for the regulation of blood glucose in mice and minipigs", Nature Biomedical Engineering, 4(499), 2020 Link. Watch Video Introduction.