21

2021-06-23

21. Zejun Wang, Jinqiang Wang, Hongjun Li, Jicheng Yu, Guojun Chen, Anna R. Kahkoska, Valerie Wu, Yi Zeng, Di Wen, Jayson R. Miedema, John B. Buse, and Zhen Gu*, “Dual self-regulated delivery of insulin and glucagon by a hybrid patch", Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS), 117(29512), 2020 Link.