23

2021-06-23

23. Quanyin Hu+, Hongjun Li+, Edikan Ogunnaike, Qian Chen, Huitong Ruan, Sarah Ahn, Elena Dukhovlinova, Kang Yang, Di Wen, Gianpietro Dotti*, Zhen Gu*, “Inhibition of post-surgery tumour recurrence via a hydrogel releasing CAR-T cells and anti-PDL1-conjugated platelets", Nature Biomedical Engineering , 5, pages1038–1047 (2021)1038-1047, 2021 Link.